Loading...
การศึกษาพิเศษ

facebook

นางสาวกฤษณา ชาติดอน
ครูผู้ช่วย
นางสาวศรัญญา บุญเย็น
พนักงานราชการ ศูนย์ฯเขต 11
นายจิรายุ พรสันเทียะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์ฯเขต 11
นางสมหมาย เจริญสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ สพป.นม.เขต 1
นายไชยวัฒน์ ผินนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ สพป.นม.เขต 1
นางสาวอรสา กริดกลาง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ สพป.นม.เขต 1
นางสาวมณีรัตน์ ฟรีสันเทียะ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุจารี หอมหนองจะบก
ครูอัตราจ้าง
นายพฤธิพล เพลากรณ์
ครูอัตราจ้าง