Loading...
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

facebook

นางนงเยาว์ เพ็ดทะเล
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
นางยุวดี หงษ์อินทร์
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูพิเศษ)
นางพัทยา ศรีทอง
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (IEP)
นางปริตรา วางขุนทด
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 (MSC)
นางสาวบงกช หนุนกระโทก
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
นางลภัสรดา วิวิศน์
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
นางสาวชมพูนุช พานอิ่มมะเริง
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
นางสาวจอมขวัญ หอมวิเศษ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
นายชันทวี หอมสมบัติ
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูพิเศษ)