Loading...
อัตลักษณ์

เก่ง ดี มีความเป็นไทย

เอกลักษณ์

โรงเรียนคุณธรรม นำด้านวิชาการ สืบสานความเป็นไทย

คติพจน์

"สติปัญญานำพามาซึ่งความสำเร็จ"

คำขวัญโรงเรียน

"ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่วิชา สามัคคี"

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเมืองนครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๐ ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๒๔๗๖๓๕ , โทรสาร ๐๔๔ – ๒๔๗๖๓๕ เดิมมีพื้นที่เกือบ ๓๐ ไร่ถูกตัดแบ่งบางส่วน ก่อสร้างถนนมิตรภาพ และถนนประปาเหลือพื้นที่ในปัจจุบันเพียง ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวาก่อตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๙๖ แต่เดิมจัดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เน้นการเรียนการสอนวิชาหัตถศึกษา ผสมผสานกับการสอนวิชาการ สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการต่อมามีการปรับเปลี่ยนจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาเป็นชั้นประถมศึกษาตอนปลายเปิดสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕–๗ ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาระยะแรกมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

ปัจจุบันโรงเรียนเมืองนครราชสีมา อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๐ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในชุมชนเมืองเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีการคมนาคมสะดวกและมีระบบบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐดีประชากรประกอบอาชีพที่หลากหลายเช่นรับราชการค้าขายรับจ้างเกษตรกรรม มีฐานะค่อนข้างดีที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ปรัชญาของโรงเรียน

"สติปัญญานำมาซึ่งความสำเร็จ"

สีประจำโรงเรียน"

เขียว-ขาว

สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น เบิกบาน ความกระตือรือร้อนต่อการอยากรู้

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ มั่นคงในความดี ความสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ในปี ๒๕๖๔ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล

๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

๑.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ สูงกว่าระดับชาติ

๒.นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

๓.ครูมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม

๔.การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ

๒. ส่งเสริมสนับสนุนคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๓. เพิ่มศักยภาพครูแลบุคลากร โดยการอบรมและศึกษาเปรียบเทียบ

๔. เพิ่มศักยภาพครูด้านภาษาและเทคโนโลยีผ่านระบบออนไลน์

๕. ส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจ

๖. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยการสร้างภาคีเครือข่ายสมาคมครูและผู้ปกครอง นักเรียน และสมาคมศิษย์เก่า